logo snlogo

Huren - Leveringsvoorwaarden

Hieronder de volledige leveringsvoorwaarden voor het huren van materiaal bij TOES. Wil je de tekst op je gemak doorlezen dan kun je de leveringsvoorwaarden ook uitprinten. Klik hier om de leveringsvoorwaarden te downloaden.


ALGEMEEN DEEL

Toepasselijke voorwaarden

Team Ondersteuning Evenementen Scouting (verder genoemd TOES) gaat overeenkomsten in beginsel alleen op de navolgende algemene voorwaarden aan. Andere voorwaarden gelden slechts voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door TOES aanvaard.

Offertes: Informatie van derden

Offertes van TOES zijn vrijblijvend: TOES kan een offerte herroepen ook 10 volle werkdagen na ontvangst van de acceptatie. Voor onjuiste en/of onvolledige informatie van derden in bijvoorbeeld folders, product beschrijvingen, handleidingen etc. die TOES doorgeeft, wordt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde ook aanvaard,

Levering -/ uitvoeringstermijnen en verzuim

Overschrijding door TOES van een overeengekomen termijn voor levering of ter beschikking stellen van zaken en/of het u te voeren van een werk opdracht doet niet reeds TOES in verzuim zijn. Behoudens voorzover nakoming blijvend onmogelijk is, is daartoe steeds een schriftelijke ingebrekestelling nodig waarbij aan TOES een nadere, alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn nakoming wordt gesteld,

Indien een vooruitbetaling of een aanbetaling is overeengekomen, begint een termijn voor levering of uitvoering niet te lopen dan nadat volledige betaling is ontvangen.

Prijsaanpassing: betaling geldsom

Een stijging van de prijs bepalende kosten tussen het sluiten en de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst kan worden doorberekend.

Betaling van de koop-, huur- c.q. facilitaire opdrachtprijs geschiedt op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat is overeengekomen. Ook indien betaling achteraf is overeengekomen heeft, TOES het recht, indien zij ter zekerstelling van de betaling daartoe gronden aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en de nakoming haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is verkregen. Verrekening met een tegenvordering is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering door TOES is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Bij niet-tijdige betaling is zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip, waarop de geldsom opeisbaar is, over het onbetaalde de wettelijke rente verschuldigd of, indien hoger, een rente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand telt.

Ontbinding overeenkomst.

Een overeenkomst kan wegens het tekortschieten in de nakoming daarvan door middel een daartoe strekkende verklaring worden ontbonden, voorzover instandhouding de overeenkomst vanwege het tekortschieten In redelijkheid niet kan worden verlangd,

Niet-toerekenbaarheid van tekortschieten

Een tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dat tekortschieten het gevolg is van of verband houdt met een al dan niet voorzienbare, buiten de macht van een partij gelegen omstandigheid als hoedanig in ieder geval gelden oorlogstoestand, oproer, sabotage, natuurramp, slechte weersomstandigheden, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen, staking bezetting, bokkade, boycot, tekortschoten toeleverancier en/of transporteur, maatregel van de overheid de buitenlandse daaronder begrepen (bijvoorbeeld verbod van Import, export, productie, levering).

(Buiten-) gerechtelijke kosten

De kosten, die voor TOES aan het buiten en/of in rechte optreden wegens het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens TOES verbonden zijn, dienen haar geheel te worden vergoed. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal € 500.-.

Omvang van aansprakelijkheid voor schade

De aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde en van welke aard ook bedraagt per overeenkomst of samenstel van overeenkomsten, in de nakoming waarvan TOES toerekenbaar tekortschiet, maximaal 50% van de netto prijs (bruto prijs minus BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betreffende overeenkomst(en) maar in ieder geval niet meer dan € 30.000,- € 5.000,- en € 3.000,- in geval van respectievelijk verkoop, verhuur en facilitaire opdracht. Indien de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

Schade, die niet binnen 20 dagen na ontdekking aan TOES is gemeld of l jaar na uitvoering van de betreffende overeenkomst wordt geleden, komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing.

Geschillen worden bij uitsluiting ter beslechting voorgelegd aan de binnen het arrondissement 's-Gravenhage absoluut bevoegde rechter.

BIJZONDER DEEL

In aanvulling op of, in geval van strijd, in afwijking van bovenstaande voorwaarden gelden nog de volgende voorwaarden in geval van:

A. Verhuur

Annulering

Huurder kan tot uiterlijk 48 uren voor de overeengekomen aanvangsdag van de huur de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren. Bij annulering daarna blijft de overeengekomen huursom ten volle verschuldigd en dient hij de huursom van het geannuleerde deel ineens te voldoen.

Waarborgsom

Huurder is verplicht om op eerste verzoek van TOES een waarborgsom, die ten minste € 250.- bedraagt en verder op een bedrag kan worden vastgesteld oplopend tot 30% van de totale huursom, onder TOES te storten en door aanvullende betalingen gestort te houden. Over deze waarborgsom is geen rente verschuldigd. Zij wordt terugbetaald na teruggave van alle gehuurde goederen onder verrekening van al hetgeen TOES alsdan uit welke hoofde ook van Huurder heeft te vorderen. Tussentijdse verrekening is eveneens toegestaan.

Huurder is verplicht het gehuurde nauwgezet te keuren terstond na de afgifte of, indien installatie door TOES is overeengekomen, na de mededeling van TOES van voltooiing van de Installatie. Gebreken, die bij de keuring zijn ontdekt, dienen op straffe van verval van het beroep erop binnen 5 werkdagen na de afgifte c.q. mededeling van voltooiing van de installatie te zijn gemeld. Laat Huurder keuring achterwege dan kan hij zich niet meer beroepen op gebreken, die hij bij een nauwgezette keuring had kunnen vaststellen Bij de keuring vastgestelde, tijdig gemelde en aan TOES toerekenbare gebreken zat TOES kosteloos herstellen. Voor het herstel van aan TOES toerekenbare gebreken, waarvan ondanks een nauwgezette keuring pas na genoemde 5 dagentermijn blijkt en die binnen 14 kalenderdagen na ontdekking aan TOES hebben gemeld, worden de kosten van arbeid en reizen in rekening gebracht

Zorg voor en verzekering van het gehuurde

Huurder is gehouden alle zorg en voorzichtigheid ten aanzien van het gehuurde te betrachten en alle vanwege TOES verstrekte voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven. Voorzover het gehuurde tijdens de huur onderhoud behoeft geschiedt dit door TOES maar voor rekening van Huurder.

Het aan derden in gebruik geven van het gehuurde is niet toegestaan.

Verlies of beschadiging van of beslag op het gehuurde dienen terstond aan TOES te worden gemeld. Aan TOES wordt op haar terstond gelegenheid tot inspectie van het gehuurde verleend.

Huurder draagt vanaf aankomst op de plaats van afgifte tot het moment van daadwerkelijke teruggave aan TOES het risico van verlies (waaronder vernietiging en diefstal) en beschadiging van het gehuurde voorzover niet het gevolg van een aan TOES toerekenbaar gebrek.

Huurder draagt er zorg voor dat het gehuurde in ieder geval vanaf de aankomst op de plaats van afgifte tot het tijdstip van teruggave volledig verzekerd Is tegen verlies en beschadiging ten gevolge van diefstal, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en wateroverlast. Op eerste verzoek geeft Huurder aan TOES inzage in de overheid de desbetreffende polis. Vorderingsrechten op de verzekeraar terzake van het gehuurde worden op eerste verzoek van TOES aan haar overgedragen. TOES is onherroepelijk gemachtigd om de overdracht mede namens Huurder te bewerkstelligen.

Duur; (tussentijdse) beëindiging

De huurovereenkomst eindigt, indien voor een bepaalde termijn aangegaan, met het verstrijken van de termijn en, indien voor onbepaalde tijd aangegaan, na schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van twee kalenderweken.

In geval dat TOES gerede twijfels krijgt over de blijvende nakoming door Huurder van zijn verplichtingen jegens TOES en in het bijzonder wanneer Huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking van zijn bedrijfsactiviteiten of surséance van betaling aanvraagt of wanneer verzocht wordt hem in staat van faillissement te verklaren. Is TOES bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Indien Huurder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de huurovereenkomst is TOES bevoegd de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij het tekortschieten in de betaling van de huurprijs dient aan de ontbinding een aanmaning tot betaling vooraf te gaan, tenzij er sprake is van een bij herhaling te laat betalen.

Na het einde van de huurovereenkomst dient Huurder het gehuurde onverwijld ter beschikking van TOES te stelten door afgifte aan het magazijn van TOES , tenzij een andere plaats van afgifte is overeengekomen. Voor iedere dag dat het gehuurde te laat ter beschikking van TOES wordt gesteld wordt een boete verbeurd ten bedrage van 10 X van de voor die zaken bij TOES geldende daghuurprijs. Een en ander laat onverlet het recht van TOES op schadevergoeding.

Let op!

Het magazijn is niet altijd geopend. Maak tijdig een afspraak over de verhuur zodat niet onnodig extra huurdagen in rekening hoeven te worden gebracht!